Design:
Strony WWW

Bramy Lubsko

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru v rámci internetového obchodu www.smarti.sk, ktorého prevádzkovateľom je Matej Baško - SMARTI (ďalej len "predávajúci") a obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

PREDÁVAJÚCI:

Matej Baško - SMARTI, Východná 2338/21, 91108, Trenčín, Slovenská republika

IČO: 46408282

Zapísaný do živnostenského registra k 17.10.2011

Povolenie vydal: Obvodný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania, Hviezdoslavova 3, 91101, Trenčín

č. živnostenského registra 350-32127

KUPUJÚCI:

je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa okrem týchto VOP, v prípade pochybností riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (40/1964 Zb.), Zákona o ochrane spotrebiteľa (634/1992 Zb.) a súvisejúcimi predpismi, v aktuálnom znení.

Podnikateľom je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na zýklade iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. advokáti a iné) a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencia podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom sa okrem týchto VOP, v prípade pochybností riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (513/1991 Zb.) a súvisejúcimi predpismi, v aktuálnom znení.

 

II. KÚPNA ZMLUVA

Kúpna zmluva uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamžiku, keď predávajúci prijme záväznú objednávku od kupujúceho a vyjadrí súhlas s jej obsahom. Predávajúci spravidla informuje pomocou emailu kupujúceho o prevzatí a potvrdení objednávky a o približnom čase dodania objednaného tovaru, takáto správa však nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv.

 

III. Ochrana osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi podlieha Zákonu o ochrane osobných údajov (428/2002 Z.z.). Ochrana osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu je bližšie upravená v osobitnej sekcii internetového obchodu: Informácie -> Ochrana osobných údajov. 

 

IV. Objednávka tovaru alebo služieb

Objednať si tovar je možné týmito spôsobmi:

 1. Elektronicky prostredníctvom internetového obchodu www.smarti.sk, možné 24 hodín denne
 2. Emailom na adrese eshop.smarti@gmail.com, možné 24 hodín denne
 3. Osobne
 4. Telefonicky, od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 19:00

Cena tovaru pri objednávke je vždy cenou konečnou, ak sa obe strany nedohodnú inak.

 

V. Spôsob platby

 1. Platba na dobierku, kedy hotovosť preberie od kupujúceho dopravca.
 2. Platba vopred bankovým prevodom.
 3. Platba osobne do rúk predávajúceho (v prípade výslovnej dohody kupujúceho s predávajúcim)

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny, až do tejto doby je tovar majetkom predávajúceho.

 

VI. Spôsob dopravy a prevzatie tovaru

Doprava tovaru prebieha týmito spôsobmi v závislosti na tom ako sa kupujúci a predávajúci dohodnú:

- dobierka Slovenskej pošty alebo kuriér Slovenskej pošty podľa aktuálneho cenníka

- kuriérske služby súkromných spoločností podľa aktuálneho cenníka

- osobný odber po dohode v Trenčíne alebo Brne zdarma

- osobné dodanie v okrese Trenčín, pri nákupe nad 15 eur, na požiadenie kupujúceho

- osobné dodanie v meste Brno, pri nákupe nad 15 eur, na požiadanie kupujúceho

V prípade osobného prevzatia môže tovar prevziať výhradne kupujúci a to po preukázaní svojej totožnosti napr. občianskym preukazom.

Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru od dopravcu, aby si prezrel zásielku a v prípade ak objaví na zásielke vonkajšiu vadu (porušený obal, neúplný počet zásielok, atd.), je oprávnený odmietnuť zásielku prevziať. Neskoršie oznámenie vonkajšej vady kupujúceho nezbavuje práva na reklamáciu, umožňuje ale predávajúcemu poukázať na to, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.Informáciu o odstúpení od zmluvy je tiež nutné oznámiť predávajúcemu a to najlepšie formou doporučeného listu, prípadne emailom alebo telefonicky. Informácia o odstúpení musí obsahovať: údaj o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy bol kupujúcim prevzatý. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, s ktorým nie je spokojný vrátiť predávajúcemu v stave v akom mu bol doručený, pričom kupujúci sám znáša náklady na vrátenie tovaru (napr. doprava, poštovné). Predávajúci musí kupujúcemu uhradiť cenu vráteného tovaru do 15 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v prípade, ak predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, bol zhotovený priamo na objednávku alebo rýchlo podlieha skaze. (potraviny, rastliny, výrobky na mieru, atď.)

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 24. 3. 2013 a rušia predchádzajúce znenie.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk
Matej Baško - SMARTI © 2023